پیرامون تعارض منافع   مدیریت تعارض منافع


موضوع پاسخ‌ها فعالیت
در رابطه با دسته‌بندی مدیریت تعارض منافع 1 آپریل 30, 2019
منابع علمی و دستورالعمل‌های مدیریت تعارض منافع 27 نوامبر 7, 2019
تضاد ارزش ها در مدیریت تعارض منافع 6 نوامبر 6, 2019
مصادیق داخلی مدیریت تعارض منافع 12 اکتبر 28, 2019
تجربیات جهانی در مدیریت تعارض منافع 23 اکتبر 3, 2019
اهمیت مدیریت تعارض منافع 5 جولای 7, 2019
آیا همیشه و همه موارد تعارض منافع باید مدیریت شود؟ در موارد اضطراری و یا خاص که مصلحت ایجاب می کند تکلیف چیست؟ 6 جون 22, 2019
برای حل موضوع تعارض منافع از کجا باید شروع کنیم؟ چه حوزه‌ای را باید انتخاب کنیم؟ 4 جون 11, 2019
سامانه‌های مرتبط با کشف یا مبارزه با تعارض منافع 4 فوریه 10, 2019
کدام کشورها دارای ممنوعیت بکارگیری اقوام در پست‌های حکومتی هستند؟ 10 جون 26, 2018
سازمان‌ها و موسسات بین المللی متصدی تعارض منافع 3 مارچ 15, 2018