پیرامون تعارض منافع   مدیریت تعارض منافع


موضوع پاسخ‌ها فعالیت
در رابطه با دسته‌بندی مدیریت تعارض منافع 1 آپریل 30, 2019
فرم های افشا و آشکار سازی منافع 4 دسامبر 23, 2019
تضاد ارزش ها در مدیریت تعارض منافع 8 دسامبر 17, 2019
منابع علمی و دستورالعمل‌های مدیریت تعارض منافع 27 نوامبر 7, 2019
مصادیق داخلی مدیریت تعارض منافع 12 اکتبر 28, 2019
تجربیات جهانی در مدیریت تعارض منافع 23 اکتبر 3, 2019
اهمیت مدیریت تعارض منافع 5 جولای 7, 2019
آیا همیشه و همه موارد تعارض منافع باید مدیریت شود؟ در موارد اضطراری و یا خاص که مصلحت ایجاب می کند تکلیف چیست؟ 6 جون 22, 2019
برای حل موضوع تعارض منافع از کجا باید شروع کنیم؟ چه حوزه‌ای را باید انتخاب کنیم؟ 4 جون 11, 2019
سامانه‌های مرتبط با کشف یا مبارزه با تعارض منافع 4 فوریه 10, 2019
کدام کشورها دارای ممنوعیت بکارگیری اقوام در پست‌های حکومتی هستند؟ 10 جون 26, 2018
سازمان‌ها و موسسات بین المللی متصدی تعارض منافع 3 مارچ 15, 2018