موضوعات مرتبط با شفافیت   فناوری نرم


موضوع پاسخ‌ها فعالیت
در رابطه با دسته‌بندی فناوری نرم 1 نوامبر 15, 2017
ماهیت و ضرورت فناوری‌های نرم 1 آپریل 14, 2018