پیرامون فساد   تعارض منافع


منابع پیشنهادی برای آشنایی و مطالعه تعارض منافع (1)

برای عزیزانی که تمایل دارند در خصوص موضوع تعارض منافع مطالعه نمایند سیر مطالعاتی زیر پیشنهاد می گردد: مشاهده‌ی ویدئوی ارائه‌ی «آشنایی با تعارض منافع»، به مدت 68 دقیقه (لینک) مشاهده‌ی ویدئوی ارائه‌ی «تعارض منافع در اتا…

تعاریف تعارض منافع ( 2 ) (25)
نمونه‌هایی از مصادیق تعارض منافع در نظام آموزش عالی ( 2 ) (25)
منابع علمی و دستورالعمل‌های مدیریت تعارض منافع ( 2 ) (22)
مبانی دینی مرتبط با تعارض منافع (7)
یادداشت‌های پیرامون تعارض منافع ( 2 ) (24)
سامانه‌های مرتبط با کشف یا مبارزه با تعارض منافع (4)
فهرست قوانین مرتبط با تعارض منافع در ایران (6)
قوانین سایر کشورها مرتبط با تعارض منافع (6)
شاخص‌ها/اشکال تعارض منافع (4)
تعارض منافع در کلام مسئولین (4)
پاسخ به اشکال «مغایرت مصوبه تعارض منافع شهرداری تهران با اصل 28» (2)
آیا تعارض منافع ریشه و عامل اصلی بروز همه‌ی فسادهاست؟ (2)
اهمیت مدیریت تعارض منافع (3)
تجربیات جهانی در مدیریت تعارض منافع (18)
فهرست مصادیق تعارض منافع در حوزه‌های مختلف (5)
نقد لایحه قانون مدیریت تعارض منافع (9)
مصادیقی از تعارض منافع سازمانی (4)
عوامل بروز تعارض منافع (4)
مسئولینی با تجربه یا بدون تعارض منافع؟ (2)
ارزیابی نظر وزیر بهداشت در رابطه با تعارض منافع - تخصص یا عدم تعارض منافع؟ (4)
کدام کشورها دارای ممنوعیت بکارگیری اقوام در پست‌های حکومتی هستند؟ (10)
گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در رابطه با تعارض منافع (4)
مصادیق برکناری‌ها یا استعفاهایی که به دلیل تعارض منافع رخ داده‌اند ( 2 3 4 ) (62)
تعارض منافع در بانک مرکزی (4)
بررسی تعارض منافع آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی (4)
سازمان‌ها و موسسات بین المللی متصدی تعارض منافع (3)
نمودار محورهای کلی متن پیش‌نویس لایحه مدیریت تعارض منافع (1)
بایسته های تدوین متون قانونی مطالعه موردی لایحه مدیریت تعارض منافع (1)
تعارض منافع در قراردادها و مناقصات دولتی (1)