اندیشکده «شفافیت برای ایران»   تیم فناوری شهروندی


موضوع پاسخ‌ها فعالیت
در رابطه با دسته‌بندی تیم فناوری شهروندی 1 آگوست 29, 2017
قراردادهای مشکوک در سامانه شفافیت قراردادها 3 دسامبر 18, 2019
رصد اخبار مرتبط با انجام تکالیف قانونی در کشور 11 جولای 16, 2019
پیشنهادها برای ارتقای سامانه جمع‌نویسی 4 جولای 2, 2019
سامانه جمع‌سپاری در قانون‌نویسی 3 دسامبر 1, 2017
سامانه رصد تکالیف قانونی کشور 1 اکتبر 11, 2017
پلتفرمی برای دریافت بازخورد از مخاطبان 5 اکتبر 15, 2017
سامانه رصد قراردادهای ایران 1 اکتبر 11, 2017