در رابطه با دسته‌بندی چرایی

ضرورت‌ها، فواید، اهمیت‌ها