سنجش ریسک فساد - Corruption Risk Assessment - CRA

1 نوشته به مبحث موجود منتقل شد: ارتباط مشارکت و مبارزه با فساد

در بررسی این سایت ها که خدمات IT-base در حوزه‌ی ارزیابی ریسک و سلامت اداری، مبارزه با پولشویی و … ارائه میدن به یک مفهوم جدید (حداقل برای خودم) برخورد کردم با عنوان GRC FrameWork، که معنیش میشه:

A governance, risk, and compliance ( GRC ) framework helps an organization align its information technology with business objectives, while managing risk and meeting regulatory compliance requirements.

نکته قابل توجه مکمل بودن و مرتبط بودن این مفاهیم و مزیت ارائشون در یک بسته یکپارچه برای کسب موفقیت در یک سازمان است.
2 Likes