نهادهای فعال در حوزه شفافیت بودجه

موسسات زیادی در دنیا بر روی شفافیت بودجه متمرکز شده‌اند. در این موضوع قصد گردآوری و در آینده معرفی آن‌ها را داریم:

۱-سازمان همکاری بودجه باز:
https://www.internationalbudget.org

۲-موسسه توسعه آزاد؛

۳- سازمان اقدام شفافیت مالی

4- پورتال بودجه باز بانک جهانی:
http://wbi.worldbank.org/boost/

۵- International Aid Transparency Initiative
http://www.aidtransparency.net/

1 Like