سوء استفاده از مفهوم امنیت ملی

فارغ از تمام مباحث مربوط به وجود و لزومِ امنیت ملی،
این عنوان گاه بهانه‌ی هجوم به حریم شخصی می‌شود
و گاه باعث مسدود شدن جریان آزاد اطلاعات و مانعِ شفافیت
و همچنین موجب سرکوبِ منتقدان
تا جائیکه سوء استفاده و استعمال مکرر این عنوان (امنیت ملی) در مواردی و در مقاطعی
آن را به بهانه‌ای جعلی و پوشالی برای حفظ نظم و قدرت و ادامه دادنِ پنهانکاری، تبدیل کرده که محل نقد و نظر است
و شایسته است در اینجا به آن پرداخته شود.

بسیار عالی است.

چند نکته به ذهنم میر‌سد:

  • هر تحلیلی نیازمند شناخت حداقلی از موضوع است. موارد مرتبط با امنیت ملی به علت فقدان اطلاعات کار تحلیل را سخت و دشوار می‌نماید.

  • وقتی سوء استفاده مطرح می‌شود بحث قضاوت پیرامون یک موضوع است فلذا باید جانب احتیاط را رعایت کرد.

  • متأسفانه پنداشت امنیتی از داده‌ها در کشور ما زیاد است و این خوب است که مصادیقی از این پنداشت را جمع‌اوری کرد.
    در جمع‌آوری سخنان پیرامون مصادیق امنیت ملی مواردی جمع‌‌آوری شده است و نیازمند تکمیل می‌باشد.

1 پسندیده