گزارش حکومت باز تایوان 2014 - 2016

تایوان گزارش وضعیت حکومت باز خود را منتشر کر. متن ایمیل حاوی گزارش به شرح ذیل است :

فایل گزارش از نشانی http://opengovreport.ocf.tw/en و لینک زیر قابل دریافت است:

report-en.pdf (1.4 مگابایت)