در رابطه با دسته‌بندی مطالبه‌گری و حمایتگری

گفت و گو پیرامون مطالبه‌گری از حاکمیت