تجربیات بین‌المللی شفافیت شرکتی

جمع‌آوری تجربیات بین‌المللی شفافیت شرکت‌ها

شرکت Buffer صفحه‌ای را به عنوان شفافیت قرار داده است:
در این صفحه می‌توانید درآمد، هزینه، سرمایه ، حقوق و مزایا و… را مشاهده کنید.

صفحه‌ی شفافیت شرکت Buffer

1 پسندیده

OpenCorporates is the largest open database of companies and company data in the world, with in excess of 100 million companies in a similarly large number of jurisdictions. Our primary goal is to make information on companies more usable and more widely available for the public benefit, particularly to tackle the use of companies for criminal or anti-social purposes, for example corruption, money laundering and organised crime.

https://opencorporates.com/

به عنوان مثالی از اطلاعات شرکتی:

https://opencorporates.com/companies/gb/00102498

https://discuss.tp4.ir/t/topic/1822/3