تعریف و مفهوم حکومت باز

گردآوری تعاریف و مطالب در خصوص مفهوم حکومت باز

© IFIP International Federation for Information Processing 2018
Published by Springer Nature Switzerland AG 2018. All Rights Reserved
P. Parycek et al. (Eds.): EGOV 2018, LNCS 11020, pp. 110–119, 2018.