چرا جلسات شوراها و کمیسیون‌ها باید شفاف باشد؟

این مسأله دلایل انبوهی دارد. یکی از مثال‌هایی که بسیار متداول است و بیشتر متناسب با مجلس به عنوان یک نظام کمیسیونی است
یکی از کارشناس‌‌های مرکز پژوهش مجلس که مکرر از این نمونه‌ها برای ما ذکر کرده‌اند بیان می‌کند که در یک کمیسیون طرح بحث می‌کنیم و در آن جلسه اکثر اعضای کمیسیون با نظر کارشناسی ما موافق هستند اما بعد از خارج شدن از جلسه، متوجه می‌شویم نظر مخالف رأی آورده است. چه اتفاقی می‌افتد؟

1 پسندیده