شفافیت «مشروح مذاکرات شورا» یعنی چه؟

تعبیر مشروح مذاکرات یعنی مشروح جلسه با تمام جزئیات و ذکر زمان بدون کاستن یا افزودن حتی یک کلمه. به عبارت بهتر مشروح مذاکرات پیاده‌شده‌ی صوت جلسه به همراه زمان ادای جملات است. ویژگی مشروح مذاکرات این است که هیچ ویرایشی روی متن پیاده‌شده انجام نمی‌گیرد؛ حتی اگر جملات به صورت ناتمام باشند، همانگونه در مشروح مذاکرات نوشته می‌شوند.
در تصویر زیر لحظاتی از مشروح مذاکرات شهر شیکاگو را مشاهده می‌کنید.