شاخصهای شفافیت نهادهای عمومی غیر دولتی

 • شفافیت منافع و دارایی‌ها
  • سرمایه
   • اموال
   • املاک
   • سهام و سرمایه گذاریها
   • شرکت‌های وابسته
 • شفافیت اداری و سازمانی
  • اساسنامه‌ها و قوانین مربوط به تشکیل، اداره و …
  • اسناد سازمانی (چشم انداز، بیانیه مأموریت، اهداف، وظایف و اختیارات و …)
  • آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمانی
  • مصوبات هیئت امنا و هیئت مدیره‌ها، تصمیمات مدیریتی
  • فرآیندهای سازمانی {جذب و استخدام و…}
  • معافیت‌ها و موارد استثنا شدن از قوانین عمومی
 • شفافیت انتصابات
  • مدیران و اعضای هیئت مدیره
  • سوابق
  • شایستگی‌ها
  • حقوق و مزایا
  • {اموال و دارائی}
 • شفافیت برنامه ها و فعالیت‌ها
  • اقتصادی
  • اجتماعی
  • فرهنگی
  • و …
 • شفافیت پروژه ها
  • Rfp و اعلام نیازها
  • مناقصه / مزایده
  • خریدها
  • قراردادها
 • شفافیت همکاری‌ها
  • دستگاه‌ها و نهادها
  • نحوه ارتباط
  • هماهنگی با وظایف و برنامه‌های آنها
 • شفافیت کمکها، حمایتها و واگذاریها
  • سیاستهای حمایتی
  • موارد و افراد حمایت شده
  • ویژگی‌ها و معیارهای واجدین شرایط
  • فرآیند درخواست استفاده از این ظرفیت‌ها
  • فرایند و سازوکارهای تصمیم گیری
 • شفافیت مالی
  • گزارش‌های مالی
  • صورت‌های مالی (ترازنامه و سود و زیان)
  • اظهارنامه‌های مالیاتی و مالیات پرداخت شده
 • سیستمهای نظارتی و حسابرسی
  • گزارش‌های حسابرسی
   • حسابرس
   • زمان حسابرسی
 • شفافیت سازوکارهای شورایی
  • شوراهای کلیدی در سازمان
  • مصوبات
  • دستورجلسات
 • شفافیت پژوهش‌ها
  • عنوان پژوهش
  • بخش سازمانی درخواست دهنده
  • متن پژوهش
  • پژوهشگر
 • سازوکارهای مدیریت تعارض منافع
  • شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع
  • نحوه‌ی مدیریت موقعیت‌ها
 • گزارش‌گری تخلف
  • سازوکار گزارش‌گری تخلف
  • نحوه‌ی حمایت از گزارش‌گر
1 Likes