حاکمیت شرکتی چیست؟

حاکمیت شرکتی

1 Likes

شبکه سیاستگذاری ملی ایران قصد دارد در هفته های پیش رو، با انتشار محتواهایی درباره نظام حاکمیت شرکتی به بررسی این موضوع مهم و تأثیرات آن در کشور پرداخته است.

قسمت اول: یک اشتباه استراتژیک در مدیریت ایرانی!
قسمت دوم: آغازی بر نظام حاکمیت شرکتی در دنیا
قسمت سوم: ورود نظام حاکمیت شرکتی به ایران
قسمت چهارم: ضعف های حاکمیت شرکتی در ایران
قسمت پنجم: راهکارهای کنترل بیرونی

لینک ویدئو‌ ارائه ها در لینکدین

4 Likes

تصور می‌کنم در تعامل با شرکت‌های خصوصی، بحث Responsible Investment هم جذاب باشد: