تعاریف و مفاهیم مرتبط

در این موضوع سعی میشود با جستجو در ادبیات بین المللی تعاریف مختلف و برخی مفاهیم مرتبط با درب گردان مطرح شود

Revolving doors refers to individuals’ moves from jobs as legislators or regulators into jobs in companies or lobby firms subject to legislation and regulation. It can be abused if not properly regulated.

منبع: “Glossary”. U4 Anti-Corruption Resource Centre. Retrieved 26 June 2011.