در رابطه با دسته‌بندی مبانی

مبانی عقلی، فلسفی، تاریخی، دینی … تعارض منافع