در رابطه با دسته‌بندی در رسانه ها

اخبار،‌ یادداشتها، مصاحبه‌ها و … در خصوص تعارض منافع در رسانه ها