در رابطه با دسته‌بندی موقعیت‌های تعارض منافع در حوزه‌های مختلف

مصادیق فردی، سازمانی، ساختاری تعارض منافع در دستگاه ها و نهادهای مختلف کشور