در رابطه با دسته‌بندی حقوق تعارض منافع

قوانین، دستورالعمل‌ها، کدهای اخلاقی، پیشنویس طرح و لایحه و … در خصوص تعارض منافع