سایتهای بین‌المللی شفافیت داده‌های حوزه سلامت

گردآوری سایت‌های بین‌المللی شفافیت داده‌های حوزه سلامت:


اولین مصداق جالب توجه:
https://openpaymentsdata.cms.gov/

1 Likes

https://healthdata.gov/

2 Likes
  1. https://data.england.nhs.uk/
  2. https://opendata.nhs.uk/home
  3. My NHS - Home page
3 Likes