نقشه شفافیت قراردادها

برای اینکه بتوانیم یک موضوع را بررسی کنیم باید یک نقشه هوایی از موضوع داشته باشیم. در نقشه‌های شفافیت در تلاشیم یک نقشه هوایی از موضوع در دست داشته باشیم.

ردیف شاخص توضیح
1 مشخصات اسمی قرارداد عنوان و زیرعنوان
2 موضوع و نوع قراداد (بدون نیاز به توضیح)
3 عنوان دستگاه کارفرما نام سازمان متقاضی
4 عنوان و مشخصات مجری نام شرکت طرح قرارداد
5 عنوان و مشخصات ناظر قرارداد (بدون نیاز به توضیح)
6 اسامی افراد حقیقی منعقد کننده قرارداد از دو طرف کارفرما و مجری، و در صورت لزوم ناظر
7 دلایل و اهداف قرارداد (بدون نیاز به توضیح)
8 فازبندی و زمان‌بندی‌های قرارداد (بدون نیاز به توضیح)
9 خروجی‌های مورد انتظار از قرارداد به صورتی که تا حدامکان قابل اندازه‌گیری و ارزیابی باشد.
10 حجم قرارداد (مبلغ) (بدون نیاز به توضیح)
11 متن قرارداد به همراه ضمائم (بدون نیاز به توضیح)
12 کد مناقصه در صورتی که پروژه مبتنی بر یک مناقصه واگذار شده باشد، بایستی کد مناقصه (از سامانه اطلاع‌رسانی عمومی مناقصات) ذکر شود.
13 خروجی‌های حاصل شده از قرارداد پس از انجام پروژه.در صورتی که پروژه تحقیقاتی است، لازم است کل نتیجه‌ی پژوهش بارگذاری شود (مگر محدود موارد مستثنی).
14 درگاه گزارش تخلفات و مبلغ پاداش مشخص کردن مسیر مشخصی برای گزارش عمومی تخلفات، به همراه ذکر مبلغ مشخصی جایزه برای گزارش‌دهنده.

در این پست در تلاشیم به تکمیل این نقشه بپردازیم و در انتها این پست در وبلاگ نقشه شفافیت را کامل کنیم.نقشه شفافیت ماژول قراردادهای دولتی :: نقشه شفافیت ایران (آزمایشی)

در این نوشته نسخه‌ای جدید از شفافیت قراردادها به درخواست خانم دکتر آروین نماینده شورای شهر تهران تدوین شده است:

https://docs.google.com/document/d/1zJay7zSPZkzLp4K1OdlclUXYSaNYEcNDQSKOj-URNAg/edit

1 پسندیده