ایده پردازی اصلاح آموزش عالی ایران

چه راه حل هایی برای چه مسائلی؟
چه راه حل هایی و با چه اولویتی ؟از کجا شروع باید کرد و چگونه؟
تلاش برای ارائه راهکارهایی از جنس شفافیت، تعارض منافع، تنظیم گیری و حکمرانی مردمی و دانش بنیان.

راه تحول در علوم انسانی و علوم پایه(مورد تاکید رهبری) از #تحول_در_آموزش_عالی می گذرد.

برای اصلاح آموزش عالی این دو گام رو فوری تر و بسیار لازم می دانم. البته به موازات آن باید شفافیت و داده باز آموزش عالی نیز دنبال شود تا سطح کیفی این دو راه حل ارتقاء یابد. ترتیب این دو گام نیز به نظرم مهم است.

1- ابتدا ایجاد بستر گزارشگری تخلف:
وجود گروه های مختلف ذینفع در دانشگاه می تواند تضمین کننده شکل گیری و تداوم چنین گزارشگری ای باشد. البته با توجه به حساسیت اجتماعی و قدرت نسبی دانشگاه و اعضای هیات علمی باید مواظب بود که چنین بستری محل انتقام گیری های علمی افراد از یکدیگر نشود.
2- سپس ایجاد بستر گزارشگری تعارض منافع:
مهم تر از بحث اول از بین بردن تخلف است که با ایجاد چنین بستری فراهم می شود. البته تشخیص موقعیت های تعارض منافع نیازمند افزایش سطح سواد عمومی نسبت به آن است.

2 پسندیده