کاربرد شفافیت در سیاستگذاری مشارکتی

یکی از کاربردهای شفافیت، مهیا کردن زمینه مشارکت عمومی در سیاستگذاری است. در این قسمت، مطالب مربوط به این موضوع گردآوری می شود.

1-s2.0-S0740624X18301047-main.pdf (1.5 مگابایت)

2 پسندیده