پخش زنده در پارلمان

جمع‌آوری و بیان تجارب جهانی، پیشنهادات و موضوعات در زمینه پخش زنده در پارلمان‌های دنیا و مجلس شورای اسلامی

مقاومت مجلس عوام از ورود پخش تلویزیونی به پارلمان انگلستان تا سال‌ 1989 (1367 شمسی) این اجازه در رقابت با نظام شوروی سابق و زمانی داده شد که پارلمان شوروی اجازه تصویربرداری تلویزیونی را صادر کرد.
پخش رادیویی هم از سال 1978 اجازه داده شده است.
توضیحات تکمیلی در این صفحه آمده است:

https://publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmadmin/14/1403.htm

2 پسندیده