نقد طرح تعارض منافع

گزارشات و مطالبی در نقد طرح تعارض منافع (در حال بررسی در مجلس)

نظر معاونت قوانین مجلس در خصوص طرح تعارض منافع

I-555.pdf (289.5 کیلوبایت)

طرح مدیریت تعارض منافع در مجلس

به‌تازگی بازوي پژوهشي مجلس در يک اظهار نظر کارشناسي، خاطرنشان کرده است که به‌دليل لزوم جامع‌نگري در تدوين قوانين، طرح مديريت تعارض منافع که بستر عمده بروز فساد را نشانه رفته است، بايد در کنار ساير طرح‌ها، لوايح و قوانين مربوط به حوزه مبارزه با فساد و در يک پازل ديده شود تا با ايجاد هم‌افزايي ميان قوانين مبارزه با فساد، افزايش کارآمدي و عدم موازي‌کاري را در حوزه مبارزه با فساد شاهد باشیم. اين گزارش با هدف طرح شش نکته مغفول در طرح مديريت تعارض منافع ارائه شده است؛ بنابراين کليات «حوزه شمول»، «اشخاص مشمول قانون»، «مسئوليت اجراي قانون»، «گزارش‌دهي تخلف»، «راهکارهاي عمومي و اختصاصي مديريت تعارض منافع» و «ضمانت اجرا و دادرسي» تشريح و در هريک از اين موارد، نقدها و نکات کليدي براي بهترشدن اين طرح پيشنهاد شده است.

به نقل از کانال تلگرام مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
منبع : روزنامه شرق 28 مرداد 98