اولین تقریر از نظام مسائل حوزه شفافیت

اولین تقریر از نظام مسائل در حوزه شفافیت بدین ترتیب است. لطفا نظرات خود را در این رابطه به اشتراک بگذارید.


1. موانع پایه

عدم تبیین

 • فهرست موارد
 • مبهم بودن شفافیت
 • ضعف جدی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
 • عدم تبیین دقیق شاخص ها و مصادیق مستثنائات شفافیت(محرمانگی)
 • عدم تبیین پروتکل ارائه اطلاعات (چه اطلاعاتی، در چه قالبی)
 • مبهم بودن کسب اطلاعات (چه اطلاعاتی؟ چطور اطلاعات بدهیم؟)
 • عدم تبیین مبانی فقهی شفافیت

ضعف‌های سازوکاری

 • عدم تناظر یک به یک پروژه با مسئول
 • عدم وابستگی خدمات به شفافیت
 • هزینه نداشتن ارائه اطلاعات اشتباه یا نا‌به‌اندازه (کم یا زیاد)

2. موانع سمت مسئولین

عدم شناخت

 • ناآگاهی مسئولین از شفافیت، ابعاد، و ثمرات آن
 • فقدان یک سازمان/تجربه موفق و مثال‌زدنیِ ملی در شفافیت
 • درجه بالای محرمانگی اطلاعات
 • تصور فوق امنیتی مسئولان نسبت به شفافیت و اطلاعات
 • عدم توجه به اقتضائات لوازم و اقدامات مکمل شفافیت

عدم انگیزه و تمایل

 • فرار مسئولین از شفافیت
 • مقاومت بدنه اداری کشور در برابر شفافیت

3. موانع نهادی

عدم شفافیت مجلس

 • پایین بودن شاخص شفافیت پارلمان در ایران
 • عدم شفافیت جلسات شورایی و نهادهای کمیسیونی کشور

عدم شفافیتِ قوانین

 • عدم وجود نظام انگیزشی تشویق و تنبیه در قوانین (ضمانتهای اجرایی قوانین)
 • عدم شفافیت قانون

فقدان مطالبه و حضور مردم

 • نبود فشار افکار و مطالبه عمومی برای شفافیت
 • فقدان NGOهای حوزه شفافیت(مطالبه گری مردمی)

نهاد مستقل و متمرکز در حوزه شفافیت

 • فقدان نهاد حاکمیتی مستقل در حوزه شفافیت
 • فقدان ارزیابی دقیق میزان شفافیت در حوزه‌های مختلف

سایر

 • عدم توان حاکمیت در بهره‌برداری از اطلاعات موجود

4. موانع سمت عموم مردم

عدم آگاهی و اعتماد مردم

 • ملموس نبودن اثرات شفافیت برای مردم (خب که چی؟)
 • عدم اطلاع از روشهای مشارکت مردم در شفافیت (حالا چی کار کنیم؟)
 • عدم اطمینان از اثربخشی شفافیت (“برو بابا حوصله داری”- “کی و کجا جواب داده؟”)

فهرست فوق در آدرس زیر قابل دسترسی است:

2 پسندیده