در رابطه با دسته‌بندی چیستی

تعاریف شفافیت، مؤلفه‌های اصلی، مفاهیم نزدیک و مرتبط

یکی از بهترین مطالبی که در رابطه با چیستی شفافیت تاکنون نوشته شده، در این لینک به اشتراک گذاشته شده است:
http://b.tp4.ir/post/408

برای نقد و ارزیابی این نوشته هم این محل تعبیه شده است:
http://l.tp4.ir/whatistransparency