شاخص‌های ارزیابی ریسک فساد در مزایده و مناقصه عمومی

در این پست به همفکری و اشتراک اطلاعات مفید درباره شاخص های ارزیابی ریسک فساد در مزایده ها و مناقصات عمومی می پردازیم.
در ادبیات علمی بین المللی خرید های دولت تحت عناوینی چون :
Public procurement ، Government procurement ، Public auction و… مطرح شده است.

1 پسندیده

سند مهم oecd که به موضوع تدارکات عمومی پرداخته است.
https://www.oecd.org/gov/public-procurement/

Corruption-Public-Procurement-Brochure.pdf (1.9 مگابایت)

این منبع با پرداختن به موضوع مزایده الکترونیک بسیار جالب است:

Policy Guidelines for sale of products through e-auction.pdf (123.1 کیلوبایت)

مقاله زیر نیز خوب بود:
https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/adx.18.1.27948997?journalCode=adx

مهم ترین شاخص های سلامت فرایند مزایده و فروش دولتی

 • میزان استفاده از شاخص های مزایده الکترونیک
 • شفافیت متناسب فرایند مزایده و فروش برای ذینفعان مختلف
 • سطح رقابت پذیری و انحصارزدایی از فرایند مزایده
 • آگاهی و اطلاعات متقارن خریداران
 • سنجش امکان تبانی در بین خریداران
 • مدیریت هدایا و امتیازات ویژه
 • کیفیت فرم های آشکار سازی منافع
 • کیفیت و کارآمدی فرایند گزارشگری تخلف درون سازمان
 • میزان امکان مداخله در پیشنهادهای اولیه و ثانویه
 • سنجش تعارض منافع بازیگران فعال در فرایند فروش
4 پسندیده

برخی کتب مرتبط با تدارکات عمومی:

 1. ارزیابی تدارکات عمومی : نظامهای تنظیم مقررات برای تدارکات عمومی در ۱۸۰ اقتصاد دنیا گزارش سال ۲۰۱۷ بانک جهانی/ تهيه و تنظيم گروه بانک جهانی؛ مترجمان علی نصیری‌اقدم و ابوالفضل عباسی‌دره‌بیدی.

 2. نظام درستکاری در تدارکات دولتی: پیش‌نویس رهنمودها سپتامبر ۲۰۰۶/ کمیته مدیریت درستکاری فیدیک؛ مترجم جامعه مشاوران ایران.

3.Improving SME access to public procurement : the experience of selected countries/International Trade Centre.

 1. راه‍ن‍م‍ای‌ ن‍م‍ون‍ه‌ م‍ن‍اق‍ص‍ه‌ ک‍الا/ اث‍ر م‍ش‍ت‍رک‌ ب‍ان‍ک‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ و ب‍ان‍ک‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ ؛ م‍ت‍رج‍م‌ ع‍ل‍ی‌ ق‍اس‍م‍ی‌ ؛ وی‍راس‍ت‍ار ف‍ن‍ی‌ م‍ج‍ی‍د ش‍ک‍وه‍ی‌ ؛ [ب‍ه‌ س‍ف‍ارش‌] م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ - اق‍ت‍ص‍ادی‌ ب‍خ‍ش‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ خ‍ارج‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍اد ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌.
2 پسندیده