شکل انحصار اطلاعاتی(رانت و امتیاز اطلاعاتی)

این شکل به عنوان یکی از اشکال ساختار بنیان در جایگاه هایی از نظام اداری و حتی سازمان های غیر دولتی که برای آن اطلاعات ویژه و انحصاری حاصل می شود، ایجاد می شود.
در ادامه منابع و فیش های مرتبط با این شکل به اشتراک گذاشته می شود.

2 پسندیده


ص 100 تولکیت به Privileged Information یعنی اطلاعات ویژه اشاره می کند که به نظر با این شکل ارتباط کاملی دارد.

3 پسندیده