در رابطه با دسته‌بندی مبانی

حقوقی-قانونی؛ دینی-اسلامی؛ عقلی-نقلی؛ …