شاخص حاکمیت قانون و وضعیت ایران - سال 2020

یکی از شاخص‌هایی که در گزارش CPI استفاده می‌شود؛ شاخص حاکمیت قانون پروژه عدالت جهانی (WJP Rule of Law Index) است. به گفته خود شاخص، یکی از منابع اصلی جهان برای داده‌های اصلی و مستقل در مورد قانون است. این شاخص با پوشش 128 کشور و حوزه قضایی، به بررسی ملی بیش از 130،000 خانوار و 4000 متخصص و کارشناس حقوقی برای سنجش میزان حاکمیت قانون تجربه شده و ادراک شده در سراسر جهان می‌پردازد. آخرین نسخه این گزارش در همین چند روز پیش در 11 مارس سال 2020 منتشر شد.

لینک اطلاعیه و لایواستریم:

https://worldjusticeproject.org/our-work/engagement/events/global-launch-wjp-rule-law-index-2020

یکی از ابعاد این شاخص حکومت باز هست ولی به طور کلی ابعاد زیر را شامل می‌شود که هرکدام نیز دارای مؤلفه‌هایی می‌باشد.

ابعاد شاخص حاکمیت قانون

  • Constraints on Government Powers محدودیت بروی قدرت‌های حکومت
  • Absence of Corruption عدم فساد
  • Open Government حکومت باز
  • Fundamental Rights حقوق بنیادی
  • Order and Security نظم و امنیت
  • Regulatory Enforcement اجرای مقررات
  • Civil Justice عدالت مدنی
  • Criminal Justice عدالت کیفری

وضعیت ایران در این شاخص (نسخه 2020 - صفحه 89 ) و در هریک از ابعاد و مؤلفه‌ها:

در شاخص حکومت باز:

وضعیت کلی جهان از نگاه این شاخص:

لینک معرفی:

لینک اصلی شاخص:

3 پسندیده