شباهت چالش با جعاله عام

یادداشت زیر به تفصیل به این موضوع می‌پردازد
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960614001802