معایب شورای دستگاه های نظارتی

با توجه به تنوع در دستگاههای رسیدگی و شناسایی قبل و بعد از تحقق فساد اداری آیا تشکیل شورای دستگاههای نظارتی توانسته وحدت و یکپارچگی در زمینه مقابله با فساد ایجاد نماید؟

4 پسندیده