موضوع پایان نامه در باب حقوق جزا و جرم شناسی

سلام
در موضوع تعارض منافع که مرتبط با رشته حقوق جزا و جرم شناسی چه عنوانی دقیقا پیشنهاد میدید؟

با توجه به اینکه یک سوی تعاض منافع به حاکمیت و منافع عمومی متصل است بیشترد ر حقوق اداری و عمومی محل بحث قرار می گیرد. اما می توان تبیین رویکرد مطلوب در مواجهه با تخلفات حوزه تعارض منافع را مورد مطالعه قرار داد. کما اینکه در کشورهای گوناگون ضمانت اجراهای متفاوتی از جمله اداری، کیفری یا از جنس مسئولیت مدنی در نظر گرفته اند اما این ضمانت اجراها از طیف وسعی از حیث شدت و کیفیت برخواردار است. لذا به نظر می رسد این موضوع قابلیت مطالعه تطبیقی و ارائه الگوی مطلوب را با توجه به اقتضائات نظام حقوقی کشور دارد.

آرزوی موفقیت

1 پسندیده