تعارض منافع های ساختاربنیان

در یک تقسیم بندی تعارض منافع به تعارض منافع عامل بنیان و ساختار بنیان تقسیم می شود.
در عامل بنیان ویژگی یا اقدام فرد مسئول باعث بوجود آمدن تعارض می شود.
در ساختار بنیان، تعارض در ذات جایگاه و موقعیت دولتی نهادینه شده و با تعویض افراد تعارض از بین نمی رود.

در این موضوع مثالهایی از تعارض منافع ساختار بنیان جمع آوری می شود.

1 پسندیده

ماده 100 شهرداری: راهکار قانونی کردن تخلفات ساخت و ساز

یکی از گلوگاه‌های اصلی تخلفات و ناهنجاری‌ها در بخش شهرسازی، اختیارات کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری‌ها در اخذ جریمه است؛ تبصره‌های 2 تا 6 قانون ماده 100 شهرداری این کمیسیون را مخیر کرده که با اخذ جریمه مالی، تخلفات ساخت و ساز مانند احداث بنای بدون پروانه، عدم احداث پارکینگ قابل استفاده و تراکم اضافی را نادیده بگیرد. لذا این کمیسیون همواره در دوراهی تعارض منافع، یعنی انتخاب بین انجام وظایف خود که پیشگیری از تخلفات ساختمانی و صدور حکم تخریب یا اصلاح است، و راه دوم یعنی افزایش درآمد از طریق تبدیل تخلفات به جریمه مالی قرار دارند. از جمله پیامدهای ناشی از تعارض منافع قانون مذکور، تراکم فروشی شهرداری‌ ها است که موجب فقر دسترسی به تسهیلات مورد نیاز جمعیت شهری و پیامدهای زیست محیطی نظیر آلودگی هوا و صدا، تخریب و تغییر کاربری‌های فضای سبز و زمین‌های کشاورزی و ناسازگاری ناشی از همجواری نامناسب کاربری‌ها شده است.

4 پسندیده