اینفوگرافی با موضوع تعارض منافع

مجموعه توانمندسازی جامعه و حاکمیت مصادیق و اینفوگرافی های خوب و باکیفیتی را تولید کرده اند که در ادامه لینک های آن تقدیم می شود.
بهتر است در این موضوع لینک های بکار رفته در انجمن گفتگو یا لینک های تحت وب آنها گذاشته شود تا از شلوغی آن جلوگیری بعمل آید.

1 Likes
1 Likes

منبع

3 Likes

تعارض درآمد و وظیفه در اداره اشتغال اتباع


لینک

2 Likes