بررسی شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی

نکاتی درباره شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی که در ابتدای سال 1399 از سوی دولت ابلاغ شد را در لینک زیر بخوانید:

1 Likes