تعارض منافع و دهه‌ی عدالت و پیشرفت

در این رشته تلاش می‌شود مطالبی از ارتباط تعارض منافع و دلالت‌های آن بر اهداف دهه‌ی عدالت و پیشرفت بیان شود.

لینک

1 پسندیده