سامانه‌ی رصد شفافیت شوراها و شهرداری‌های کشور

معرفی (برگرفته از خود سایت)

پروژه رصد، شفافیت مدیریت‌های شهری سطح کشور را از طریق بررسی وبسایت‌ها و سامانه‌های شهرداری‌ها و شوراهای کشور، پایش می‌کند. ارائه استانداردی برای مطالبه و پیگیری شفافیت شوراها و شهرداری‌ها کشور، ایجاد و تقویت شبکه ذینفعان شفافیت و مبارزه با فساد و در نهایت، تثبیت، ترویج و گسترش دستاوردهای مدیریت‌های شهری در زمینه شفافیت، از اهداف پروژه رصد است. اولین دوره پروژه رصد شفافیت شوراها و شهرداری‌های کشور، زمستان ۱۳۹۸، توسط کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران در همکاری با جمعی از سمن‌های فعال در حوزه شفافیت و مبارزه با فساد انجام گرفت.

پروژه رصد، پروژه‌ای برای یک دوره زمانی محدود نیست چراکه مطالبه و پیگیری شفافیت مربوط به یک دوره زمانی محدود نیست. پروژه رصد در نظر دارد که با تکرار دوره‌ای رصد شفافیت مدیریت شهری، و با جلب مشارکت شهروندان، جامعه مدنی و نهادها و سازمان‌های مرتبط، مرجعی برای رصد شفافیت مدیریت شهری در کشور به وجود بیاورد و از این طریق، تسهیل‌گر برقراری مدیریت شهری شیشه‌ای در کشور باشد.

https://tpmonitor.ir/


نقد و ارزیابی (ثنائی)

قوت:

  • کلیه‌ی زیرسامانه‌‌های شوراها و شهرداری‌های شهرهای بالای 250 هزار نفری کشور، ارائه کننده‌ی اطلاعات در حوزه‌های متنوع دارای اهمیت شناسایی و فهرست شده است.
  • معیاری را برای سنجش و رتبه‌بندی شوراها و شهرداری‌ها ارائه کرده است.

منفی:

  • طراحی UX و UI ضعیف
  • برندینگ و ترویج ضعیف