نمونه‌های مصور‌سازی داده

محلی برای جمع‌آوری نمونه‌های خوب مصورسازی داده
1 پسندیده

[center]

[/center]

داشبوردهای تعاملی برای بررسی موضوعات اقتصادی نظام سلامت
لینک دسترسی:
https://public.tableau.com/profile/name3717#!/

شامل:

  • بودجه نظام سلامت ایران
  • بودجه طرح‌های عمرانی نظام سلامت
  • حساب‌های ملی سلامت
  • تعرف خدمات تشخیصی و درمانی
  • کتاب ارزش نسبی خدمات درمانی
2 پسندیده