تجارب عملی مدیریت تعارض منافع در کشور: دشواری‌ها و محدودیت‌ها

در طول سالهای اخیر تلاش‌هایی از سوی برخی از مدیران و مسئولان برای مدیریت تعارض منافع در حوزه تخصصی‌شان انجام گرفته است. اگرچه برخی از این تجارب نظیر تجربه شهرداری تهران، تجربه موفقی بوده‌اند، اما برخی از آن‌ها در نتیجه فشار گروه‌های بازنده، با شکست مواجه شده و از دستیابی به اهداف اولیه بازمانده‌اند. تجربه آقای آخوندی در جایگاه وزیر راه و شهرسازی برای مدیریت تعارض منافع در سازمان نظام مهندسی ساختمان از جمله این اقدامات است.

در این بخش به بحث و گفتگو درباره دشواری‌ها و محدودیت‌های مسئولین دولتی در مدیریت تعارض منافع و راهکارهای پیشنهادی می‌پردازیم.
1 Likes

نگاهی به مفهوم «تعارض منافع» و پیامدهای مخرب آن

دشواری های مبارزه با یک تعارض
احمد میدری

یکی از ریشه های فقر، نابرابری و ناکارآمدی وجود تعارض منافع در کشور است. گروه یا سازمانی که بتواند منافع خود را بر دیگران تحمیل کند، سهم خود را از اقتصاد افزایش و سهم دیگران را کاهش می‌دهد. وظیفه سیاستگذار و حتی پژوهشگران علوم اجتماعی یافتن راه‌هایی برای هماهنگ‌سازی منافع گروه‌ها و سازمان‌ها است.

لینک مطلب

5 Likes