تعارض منافع در کلام بزرگان و مسئولین

بدخواهان داخلی و تعارض منافع

بیانات مقام معظم رهبری بمناسبت عید قربان، 990510

این را هم بدانید که تکیه‌ی به امکانات داخلی، دشمن دارد؛ یک عدّه دشمنهای خارجی‌اند، یک عدّه هم بدخواه‌های داخلی‌اند؛ آن [کسی] که فرض بفرمایید برای منافع خودش ــ چون از واردات یک منفعتی، یک سود حقیری میبرد ــ حاضر است جنسی را که در داخل تولید میشود، برود از خارج بیاورد و رقابت درست کند و کارخانه‌[ی داخلی] را به خاک سیاه بنشاند، دارد خیانت میکند؛ این را به شما عرض بکنم. متأسّفانه با اینکه بنده تأکید کردم و سفارش کردم، باز مشاهده میشود که در مواردی یک جنسی را که در داخل دارد تولید میشود، نوع خوبش هم تولید میشود، در عین حال میروند از خارج آن را وارد میکنند، آن کارخانه‌دار بیچاره‌ای که سرمایه گذاشته و زحمت کشیده و تولید کرده، جنسش روی دستش میماند؛ ما باید حواسمان باشد که این مخالفتها و این دشمنی‌ها در داخل هست.
3 پسندیده

جلوگیری از اثرگذاری خشم و شهوت در تصمیم‌گیری
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام، 800921

خشم و شهوت خود را کنترل کنید. مراقب باشید با خشم و طمع نه قضاوت کنید، نه قانون بنویسید و نه تصمیم بگیرید. بدترین چیزها این است که انسان در حالت شدّتِ مجذوبیّتِ نسبت به چیزی - بخصوص اگر آن چیز، مادّی و شخصی باشد - یا تحت تأثیر ترس و خشم و عصبانیت، بخواهد تصمیمی بگیرد؛ چیزی را امضاء کند؛ قیام و قعودی بکند؛ قضاوتی بکند و حکمی صادر نماید. این لغزش بزرگی است.

1 پسندیده

حب ذات همان دوست داشتن منفعت برای خود و نفرت از ضرر برای خود است. حبّ ذات را به عنوان قوی ترین قاعده هستی شناسی فطری که رفتار انسان ها را سامان می دهد بیان می­کند. حبّ ذات، منشا مطلوبیت و خواست انسان است (مصباح یزدی، فلسفه اخلاق، 1397: 150) همچنین شهید صدر در کتاب اسلام راهبر زندگی چنین بیان می کنند که : به حکم فطری معیار حب ذات، انسان منافع فردی خود را بر منافع جامعه و عوامل انسجام آن تقدم می‌دارد.
این نگاه انسان شناسی در اندیشه اسلام شناسان تراز، نشان از اهمیت مسئله تعارض منافع در نظام سازی است.
و باید به کسانی که قائل به این هستند که این نوع ورود به مسئله (تعارض منافع) غیر اسلامی است، باید گفت انسان را نشاخته اند …

3 پسندیده

به نظرم شهید صدر در این که حب ذات لزوما باعث می شود تا منافع فردی بر منافع جمعی توسط بشر ارجح دانسته شود، اشتباه کرده. بهتر این بود که گفته شود : حب ذات سبب می‌شود تا بشر منافع و مضار فردی را هم‌تراز با منافع و مضار اجتماع قابل اهمیت بداند.
نگاهی به مباحث انسان شناسی علامه طباطبایی ذیل آیه کان الناس امت واحده ، و همین طور بحثی که علامه تحت عنوان «حیات اجتماعى انسان ، آزادى هاى فردى را محدودمى کند»(ص550، ج 10، ترجمه و تفسیر علامه) نشان میده وقتی انسان برای مصالح اجتماعی حاضر به محدود نمودن آزادی فردی میشود پس سخن شهید صدر دقیق نیست.