اشعار مرتبط با شفافیت

موضوعی برای اشعار پیرامون شفافیت و مبارزره با فساد

…ناشفافیت =اختلاس…
هرفساد از ذاتِ ،،ناشفاف ،،هاست
بَعدِ،،ناشفافیت،،اِجحاف هاست

پارتی بازی و رانت واختلاس
زین جفاکاران وبی انصاف هاست
21 آبان،اراک
احمد خمجانی فراهانی

2 پسندیده

…رانت در خَفا…
گر که خواهی ریشه ی ظلم وجَفا
کَنده گردد مملکت. گردد رها

ظاهر وباطن شود باید. یکی
رانت ها بسته نگردد درخَفا

احمدخمجانی فراهانی

…سَنَد ،رو کن…
هرکه از شفافیت دا رد گُریز
با خداوخلق او دارد ستیز

گر ،نه در کارَت کلک باشد سریع
هر سند خواهیم رُو کُن ای عزیز!
21آبان 96 ا.خ.ف

1 پسندیده

…شفاف سازی…
اگر چون آینه شفاف باشی
به هر کاری چوشیشه صاف باشی

خلایق را سپاس ازتُست ،زیرا
نه اهل دزدی واجحاف باشی
ا.خ.فراهانی ،اراک

کار این مجمع بُوَدشفافیت
نی برای خویش پول وعافیت
آدم صادق بُوَد شفاف وصاف
دشمن ظلم است و هم اشرافیت

احمد خمجانی فراهانی

1 پسندیده

…اسلام=عبادت،عدالت…
چه دین زیباست زآن زایدسعادت
بشر را رَه بَرَد سوی هدایت

،،اساسی وجهِ دین،، دارد. دو پایه
نخستین پایه می باشد ،،عبادت،،

،،عدالت،،پایه ی دیگر بُوَد،چون
بشر ،،یکسان،،رسانَد بر سیادت

خلایق جمله چون دندانه ی مِشط1
پیُمبَر ،،عدل،،را. داده شهادت

اگرشخصی زِ راهِ،،عدل،،کج رفت
نباید کَم کنی از دین اِرادت

ببایَد کار ها ،، شفاف،، باشد
مَبَر این جمله را هرگز زِ یادَت

کند دینِ خدا بَر حق هدایت
،،عمل،،هرکس کنَد یابَد سعادت

رسول گرامی،ص فرمود:
الناس کَاَسنان المِشط
مردم مانند دندانه های شانه باهم برابرند

مِشط=شانه
أسنان=دندانه ها

ا.خ.ف،1396\9\6 اراک

احمد خمجانی فراهانی

گناهِ شفاف

این روزها
چقدر شیشه ها را می شکنند
به گناهی شفاف!
و سنگها پرت می شوند
به گناهی سخت!

این روزها
سخت شفاف بودن
جرمی است مضاعف

شاعر: رحمن بهزادی فر

خون است دلم برای ایران
جان و تن من فدای ایران

با جان و دلت بکوش بهرِ
شفافیت از برای ایران

با حلّ تعارضِ منافع
آباد شود سرای ایران

(علیرضا صیفی)

3 پسندیده

بسی رنج بردم در این سال سی
زدودم تعارض در این پارسی

ترجمه و شرح: 30 سال زحمت کشیدم تا توانستم تعارض منافع را در ایران ریشه کن کنم :innocent: :blush:

3 پسندیده