خبرنامه تعارض منافع مرکز توانمند سازی

کار بسیار خوبی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در رصد اخبار و تحلیل های مربوط به تعارض منافع انجام می دهند که در این موضوع تجمیع می شود.


4_5913669989449074539.pdf (1.1 مگابایت)

1 Likes