ارائه اسناد پارلمانی به صورت آکمونتسو

اسناد آکمونتسو که به ابتکار مجمع پارلمان‌های آفریقا ایجاد گردید به عنوان یکی از استانداردهای ارائه اسناد پارلمانی پذیرفته شده است. آکمونتسو بر خلاف اسم سخت آن یک قالب XML است که برای استانداردسازی قوانین و مقررات ایجاد شده است تا کار با این اسناد را در بستر وب راحت نماید.

در همین راستا موسسه کد برای آفریقا‌ی جنوبی سایتی را مبتنی بر این داده‌ها ایجاد کرده است که کار با این اسناد را راحت میکند.

برای تجربه کار با این اسناد می‌توانید به این سایت مراجعه کنید.
و هم‌چنین
بستر ایجاد این اسناد

1 پسندیده

1 نوشته با یک موضوع موجود ترکیب شدند: تجربیات جهانی شفاف‌سازی مجلس توسط نهادهای خارج از مجلس