ارزیابی ریسک فساد در نهادهای کشور

استانداردهای حسابرسی دیوان محاسبات کشور
این استانداردها برای ارزیابی ریسک فساد می‌توانند کاربرد زیادی داشته باشند

1 Likes