بازطراحی اتاق‌ها، اصناف و تشکل‌های تجاری

گردآوری مطالب مرتبط با بازطراحی اتاق‌ها، اصناف و تشکل‌های تجاری

تحلیل سرویس‌های برخطی که حوزه‌ی اصناف را متحول خواهد کرد:

پیچ و خم پلتفرم‌های درخواست خدمات:
https://discopp.com/1963/استارتاپ-های-ایرانی-سفارش-خدمات/

on-demand-business-service

درخواست پژوهش: الگوهای ساختاری نظام‌های صنفی در کشور