شفافیت در وزارت امور خارجه

عموم مطالب مطرح شده در اندیشکده، معطوف به بررسی موضوعات شفافیت و رفع فساد و … از دیدگاه توجه به موضوعات داخل کشور است. همانطور که میدانیم در پاسخگویی به مشکلات داخلی همواره انگشت اتهام متوجه تحریم های خارجی و تاثیر عوامل خارجی بر فعالیتهای داخلیست.

به نظر میرسد برای رسیدن به شفافیت داخلی، بررسی ارتباطات خارجی و عوامل دخیل در آن دارای اولویت باشد. صرف توسل بر تضاد منافع با قدرتهای جهان، عدم حصول نتیجه در مذاکرات بین المللی قابل قبول نیست. با توجه به تغییرات در جهان، توجه در سطح جهان به مذاکرات برای رسیدن به تفاهمات کاملا مشهود است و بی نتیجه ماندن مذاکرات ایران، گویای ضعفهای متعدد در امور ارتباطات خارجی و نیازمند بررسیهای مناسب از سوی اندیشمندان و پژوهشگران مربوطه است.

از اینرو پیشنهاد میشود شفافیت برای کلیه امورات وزارت امور خارجه که تاثیرگذار بر روابط بین المللی و تمامیت ارضی کشور و موثر بر کلیه اتفاقهای داخلی ست، با همت والا و دقت مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

امید آنکه بتوان ریشه هایی که منجر به اشتباه های قابل رفع در روابط بین المللی و موثر بر فعالیتهای داخلی ست شناسایی شده و باتصحیح آنها اقدامات شفافیت در داخل با سرعت بهتری به نتیجه برسد.